RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Saturday, July 19, 2014

MINGGU 29
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
14.07.2014
TINGKATAN
4S2 ( 0705 – 0815 )
4K1 ( 1130 – 1240 )
TAJUK
DRAMA FORUM REMAJA 2020
SYAIR SITI SIANAH
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menceritakan secara ringkas tentang drama yang dikaji.
2.        Melafazkan syair dengan gaya dan intonasi yang betul.
3.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat nilai murni dan empat pengajarannya.
4.        Menjawab beberapa soalan pemahaman secara spontan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membentangkan maklumat tentang puisi yang dikaji.
2.        Pelajar bersoal jawab sesama sendiri.
3.        Guru mengulas hasil perbentangan pelajar.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Kata kerja
KOSA KATA      :  sejagat, kritikal, cemara, sempolah
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Sejarah, Pendidikan Islam
NILAI  :   Patriotisme, kerjasama, hemah tinggi, ketaatan
BBM   :   Buku Teks Antologi Harga Remaja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Ada sesi soal jawab yang berlaku dalam kalangan pelajar. Guru telah mengulas setiap isi yang dibentangkan dan jawapan daripada para pembentang.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
14.07.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
DRAMA 1400
SYAIR PEMBERONTAKAN PATANI
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menceritakan secara ringkas tentang drama yang dikaji.
2.        Melafazkan syair dengan gaya dan intonasi yang betul.
3.        Menjelaskan latar prosa dan puisi yang dikaji.
4.        Menjawab beberapa soalan pemahaman secara spontan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membentangkan maklumat tentang puisi yang dikaji.
2.        Pelajar bersoal jawab sesama sendiri.
3.        Guru mengulas hasil perbentangan pelajar.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   pantomin, menyondol, dura, masyghul, pegari
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pendidikan Moral/Islam
NILAI  :   patriotisme, rasional, kebijaksanaan, keberanian
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Berlakunya sesi soal jawab anatara pelajar. Guru turut menambah maklumat agar hasil perbentangan lebih difahami.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
15.07.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0705- 0815
TAJUK
DRAMA : 1400
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.    Menceritakan secara ringkas tentang drama yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
2.    Menjelaskan tema dan menyatakan sekurang-kurangnya empat persoalan daripada drama yang dikaji.
3.    Menjawab beberapa soalan secara spontan berpandukan buku teks.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( ii )
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iv )
AKTIVITI
1.    Pelajar bercerita.
2.    Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa  maklumat penting daripada drama yang dikaji.
3.    Pelajar membuat latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.          Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Sintaksis
KOSA KATA      :  Fajar sidik, pantomin, menyondol
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, ekonomi
NILAI  :   kesederhanaan, kerajinan, berdikari, rasional
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan kerana semua pelajar 5K9 terpaksa menyiapkan kerja kursus Pendidikan Seni dan Visual.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
15.07.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Tindakan-tindakan untuk Membanteras Rasuah dan Sebab-sebab Rasuah Sukar Dibendung
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya sepuluh tindakan untuk membanteras rasuah dan empat sebab rasuah sukar dibendung.
3.        Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   optimis, pincang, integriti
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Pendidikan Moral
NILAI  :  hemah tinggi, kerjasama, kejujuran
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Pelajar berjaya mengumpul isi tersirat tetapi masih memerlukan bimbingan untuk menyatakan isi tersirat. Penekanan turut diberi kepada cara membuat rumusan yang betul.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
16.07.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  masalah-masalah yang akan dihadapi sekiranya kemusnahan hutan di negara ini tidak diatasi dengan segera.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.      Menyatakan sekurang-kurangnya  lima masalah yang akan dihadapi sekiranya kemusnahan hutan tidak diatasi.
3.      Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.      Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.      Pelajar dibahagikan kepada tujuh kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengenal pasti maklumat penting pada idea/isi yang telah dibincangkan.
3.      Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.   Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.   Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata kerja
KOSA KATA      :    habitat, spesies, fenomena, kontang
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Geografi
NILAI  :   kerjasama, kerajinan, rasional
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan sebagai panduan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
16.07.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 - 1055
TAJUK
RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Sebab-sebab berlakunya banjir kilat dan kesan-kesan bencana itu kepada mangsanya.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya sepuluh punca berlakunya banjir kilat dan empat kesan bencana itu kepada mangsanya.
3.        Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   kerakusan, tepu bina, menjengah
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Geografi
NILAI  :  prihatin, kerjasama, tanggungjawab
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan kerana pelajar mengikuti Ceramah Teknik Menjawab Soalan SPM Matematik.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
16.07.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 - 1240
TAJUK
Program NILAM
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca sekurang-kurangnya sebuah buku cerita yang nipis.
2.        Menulis ulasan tentang buku cerita yang telah dibaca.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca buku cerita secara senyap.
2.        Pelajar menulis ulasan buku.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   sintaksis
KOSA KATA      :   ulasan, sinopsis
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   menghargai, kasih sayang, kerjasama
BBM   :   Buku Cerita, Buku Nilam
ABM   :   Pusat Sumber
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat kesimpulan
REFLEKSI
Semua pelajar yang membawa buku NILAM berjaya menulis ulasan yang diminta.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
17.07.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  masalah-masalah yang akan dihadapi sekiranya kemusnahan hutan di negara ini tidak diatasi dengan segera.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  lima masalah yang akan dihadapi sekiranya kemusnahan hutan tidak diatasi.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.        Pelajar dibahagikan kepada tujuh kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengenal pasti maklumat penting pada idea/isi yang telah dibincangkan.
3.        Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata kerja
KOSA KATA      :    habitat, spesies, fenomena, kontang
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Geografi
NILAI  :   kerjasama, kerajinan, rasional
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan sebagai panduan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
17.07.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
1130 - 1240
TAJUK
DRAMA : 1400
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menceritakan secara ringkas tentang drama yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
2.        Menjelaskan tema dan menyatakan sekurang-kurangnya empat persoalan daripada drama yang dikaji.
3.        Menjawab beberapa soalan secara spontan berpandukan buku teks.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( ii )
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iv )
AKTIVITI
1.        Pelajar bercerita.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa  maklumat penting daripada drama yang dikaji.
3.        Pelajar membuat latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Sintaksis
KOSA KATA      :  Fajar sidik, pantomin, menyondol
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam, ekonomi
NILAI  :   kesederhanaan, kerajinan, berdikari, rasional
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Memandangkan majoriti pelajar tidak membaca drama yang dikaji, pelajar hanya membuat latihan mengisi tempat kosong untuk melengkapkan sinopsis drama yang dikaji. Pelajar hanya dapat mengisi tempat kosong dengan merujuk buku teks.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
18.07.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 – 0925
TAJUK
KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN : Usaha-usaha Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan Masyarakat
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Meneliti rajah yang diberi dan memberi ulasan tentang gambar rajah berkenaan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  tiga cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar meneliti dan memberi ulasan tentang ilustrasi kartun yang diberi.
2.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membincangkan maklumat penting yang patut ada dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup.
3.        Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
4.        Pelajar menyalin rangka karangan yang dihasilkan.
KEMAHIRAN BAHASA
 1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
 2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :   integrasi, manpan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :    PSK
NILAI  :   hormat-menghormati, kerjasama, patriotisme
BBM   :    Papan tulis, kad manila
ABM   :    Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Memandangkan pelajar terpaksa mengikuti Ceramah Teknik Menjawab Soalan SPM pada pukul 08.55, guru hanya bersoal jawab dengan pelajar tentang topik yang dibincangkan.


MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
18.07.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0940 - 1040
TAJUK
SYAIR  : Syair pemberontakan Patani
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Melafazkan syair dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menyatakan maksud setiap rangkap syair dengan menggunakan ayat sendiri.
3.        Menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya empat persoalan daripada syair yang dikaji.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i)
1.0    :  1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar melafazkan syair.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang sesuatu maklumat.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata arkaik
KOSA KATA      :  dura, masyghul, pegari
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :   Sejarah
NILAI  :   Patriotik, keberanian, kasih sayang
BBM   :   Buku Teks Kabus di Perbukitan
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
Mengenal pasti sebab akibat
REFLEKSI
Guru meminta pelajar menyalin maklumat yang diperoleh setelah sesi soal jawab dilakukan.