RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Sunday, August 31, 2014

MINGGU 33
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
25.08.2014
TINGKATAN
4S2 ( 0705 – 0815 )
4K1 ( 1130 – 1240 )
TAJUK
CERPEN BIARKAN SAMUDERA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Menceritakan secara ringkas tentang cerpen yang dikaji.
2.      Mengenal pasti nilai dan pengajaran daripada cerpen yang dikaji.
3.      Menyatakan langkah-langkah memastikan hidupan laut dapat dikekalkan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1 : Aras 1 (ii)
10.0  :  10.4 : Aras 2 (iii)
AKTIVITI
1.      Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan dan setiap kumpulan diberi tugasan tertentu.
2.      Perbentangan hasil perbincangan.
3.      Guru memberi ulasan kepada setiap perbentangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.      Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.      Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Sintaksis
KOSA KATA      :  bonsai, alif
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Ekonomi, Geografi
NILAI  :   rasional, kesyukuran, kerjasama
BBM   :   Buku Kerja AXIS
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Merumuskan, meringkaskan
Menjana idea
REFLEKSI
Perbincangan dan perbentangan berjaya dilaksanakan. Pelajar yang lain didapati boleh menambah maklumat berkaitan dengan baik.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
25.08.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
SAJAK ARKITEK KOTA
CERPEN TANGGAR AMANAT
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Mendeklamasikan sajak yang dikaji dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menceritakan secara ringkas tentang cerpen yang dikaji.
3.        Menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya empat persoalan yang dikaji.
4.        Menjawab beberapa soalan pemahaman secara spontan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membentangkan maklumat tentang puisi yang dikaji.
2.        Pelajar bersoal jawab sesama sendiri.
3.        Guru mengulas hasil perbentangan pelajar.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Kata adjektif
KOSA KATA      :   abdomen, magma, fiil, mengampungkan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Ekonomi, Geografi
NILAI  :   rasional, hemah tinggi, kasih sayang, rasional
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Berlakunya sesi soal jawab anatara pelajar. Guru turut menambah maklumat agar hasil perbentangan lebih difahami.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
26.08.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0705- 0815
TAJUK
SAJAK  :  Arkitek Kota
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Mendeklamasikan sajak dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.      Menyatakan maksud setiap rangkap sajak yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
3.      Mengenal pasti bentuk yang dapat dikesan daripada sajak yang dikaji.
4.      Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i)
1.0    :  1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.      Pelajar mendeklamasikan sajak.
2.      Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa  maklumat penting daripada sajak yang dikaji.
3.      Pelajar membuat latihan pemahaman.
KEMAHIRAN BAHASA
1.      Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.      Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata adjektif
KOSA KATA      :  fiil, mengampungkan, kemungkinan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :   Geografi
NILAI  :   rasional, kerjasama, keadilan
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
Meramalkan
REFLEKSI
Pelajar berjaya mendeklamasikan sajak dan menyalin maklumat yang berkaitan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
26.08.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Memisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :    gelandangan, cerakin, skrol, cendekiawan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kemasyarakatan
NILAI  :  kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, rasional
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, pelajar boleh menyelesaikan masalah tatabahasa yang diberi tetapi tidak sempat menyiapkan latihan yang diberikan. Perbincangan dilakukan hari berikutnya.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
27.08.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Bahan Sastera Membentuk Keperibadian Mulia
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.      Menyatakan sekurang-kurangnya  lima nilai mulia yang mampu dibentuk daripada pelbagai jenis karya sastera.
3.      Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.      Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.      Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maklumat yang berkaitan.
3.      Rangka karangan berjaya dihasilkan setelah sesi soal jawab dilakukan.
4.      Menyalin contoh karangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.   Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.   Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :    maslahat, kebejatan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   patriotisme, ketaatan, kasih sayang
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Rangka karangan berjaya dihasilkan setelah sesi soal jawab dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan untuk disalin dan sebagai panduan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
27.08.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 - 1055
TAJUK
LATIHAN ULANGKAJI KOMSAS
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.    Membaca petikan cerpen, prosa klasik dan sajak yang diberikan.
2.    Membaca dan menyatakan kehendak setiap pecahan soalan.
3.    Menjawab latihan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iii )
 1.0   :   1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.    Pelajar membaca beberapa petikan KOMSAS.
2.    Membuat latihan pemahaman KOMSAS.
3.    Perbincangan jawapan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  ayat tanya
KOSA KATA      :  cetera, capal, sigai
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral, Geografi
NILAI  :   kasih sayang, rasional, kerajinan
BBM   :   Edaran kertas
ABM   :   soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menghubungkaitkan
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, pelajar tiada masalah untuk menjawab soalan latihan kecuali soalan berbentuk KBKK dan pengurusan masa.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
27.08.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 - 1240
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Memisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :    gelandangan, cerakin, skrol, cendekiawan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kemasyarakatan
NILAI  :  kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, rasional
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, pelajar boleh menyelesaikan masalah tatabahasa yang diberi tetapi memerlukan masa yang agak lama untuk membina ayat.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
28.08.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Bahan Sastera Membentuk Keperibadian Mulia
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  lima nilai mulia yang mampu dibentuk daripada pelbagai jenis karya sastera.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maklumat yang berkaitan.
3.        Rangka karangan berjaya dihasilkan setelah sesi soal jawab dilakukan.
4.        Menyalin contoh karangan.
KEMAHIRAN BAHASA
 1.   Kemahiran mendengar dan bertutur.
 2.   Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :    maslahat, kebejatan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   patriotisme, ketaatan, kasih sayang
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Rangka karangan berjaya dihasilkan setelah sesi soal jawab dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan untuk disalin dan sebagai panduan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
28.08.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
1130 - 1240
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

BAHASA MELAYU 2
1010 – 1240
( 2 JAM 30 MINIT )
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
29.08.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 – 0925
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SEJARAH 1
0720 – 0820
( 1 JAM )

SEJARAH 3
0840 – 1140
( 3 JAM )


MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
29.08.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0940 - 1040
TAJUK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SEJARAH 3
0840 – 1140
( 3 JAM )