RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Friday, April 18, 2014

MINGGU 16
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
14.04.2014
TINGKATAN
4S2  ( 0705 – 0815 )
4K1 ( 1130 - 1240 )
TAJUK
NOVEL MELUNAS RINDU : Binaan Plot
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.          Menyatakan maksud setiap binaan plot dan fungsinya.
2.          Menyatakan binaan plot bagi Novel Melunas Rindu yang dikaji.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( ii )
10.0  :  10.6  :  Aras 2 ( i )
AKTIVITI
1.      Secara berkumpulan, pelajar mencari binaan plot novel yang dikaji.
2.      Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.          Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Frasa Nama
KOSA KATA      :  eksposisi, perumitan, klimaks
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   rasional, kerjasama, berdikari
BBM   :   Buku Teks Novel Melunas Rindu
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
REFLEKSI
Beberapa kumpulan berjaya membentangkan hasil perbincangan mereka dan sesi soal jawab dengan guru berjaya menambah pemahaman pelajar terhadap konsep binaan plot dalam novel.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
14.04.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
PROSA TRADISIONAL : Hikayat Siak
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.    Menceritakan secara ringkas tentang prosa yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
2.    Mengenal pasti tema dan sekurang-kurangnya empat persoalan daripada prosa yang dikaji.
3.    Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( ii )
10.0  :  10.6  :  Aras 2 ( iii )
AKTIVITI
1.    Pelajar bercerita secara ringkas sinopsis prosa.
2.    Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang prosa yang dikaji.
3.    Pelajar membuat latihan pemahaman
KEMAHIRAN BAHASA
1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  bahasa klasik
KOSA KATA      :  lahut, beryang-yang, hadamat
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Sejarah
NILAI  :   kerjasama, tangggungjawab, patriotisme
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah.
REFLEKSI
Maklumat yang dikehndaki berjaya dikumpul setelah sesi soal jawab diadakan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
15.04.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0705 - 0815
TAJUK
CERPEN : Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menjawab sekurang-kurangnya 10 soalan secara spontan dengan ayat sendiri.
2.        Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( ii )
10.0  :  10.4  :  Aras 1 ( iv )
AKTIVITI
1.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beberapa  maklumat penting daripada cerpen yang dikaji.
2.        Pelajar membuat latihan pemahaman.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  Bahasa pinjaman
KOSA KATA      :  melopong, loktang, sueh
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Pendidikan Moral/Pendidikan Islam
NILAI  :   kasih sayang, hemah tinggi, hormat-menghormati
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyusun mengikut keutamaan.
REFLEKSI
Pelajar berjaya menjawab soalan mudah secara spontan tetapi menghadapi masalah untuk menjawab soalan pemahaman yang berbentuk KBKK.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
15.04.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
TATABAHASA  :  Peribahasa
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Menyatakan maksud peribahasa dan jenis-jenisnya berserta beberapa contoh peribahasa.
2.      Menyelesaikan beberapa latihan peribahasa mengikut format SPM yang sebenar.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 (ii)
2.0 : 2.7 :  Aras 1 (v)
AKTIVITI
1.      Pelajar menyalin nota tentang maksud peribahasa, jenis dan contoh bagi setiap jenis peribahasa.
2.      Pelajar membuat latihan.
3.      Perbincangan jawapan latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.      Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.      Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Peribahasa
KOSA KATA      :   tamsil, kalimat, resmi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pengajian Am
NILAI  :   rasional, kerajinan, kerjasama
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
REFLEKSI
Pelajar berjaya menyalin nota tetapi memakan masa yang agak lama untuk menyiapkan latihan kerana pertama kali didedahkan dengan latihan berkenaan. Banyak soalan telah diajukan dan guru memberi penjelasan serta membimbing pelajar membuat latihan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
16.04.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0815 - 0925
TAJUK
RUMUSAN : Punca-punca Pelajar Gagal dalam Peperiksaan dan Kekangan untuk Mengatasinya
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya enam punca pelajar gagal dalam peperiksaan.
3.        Mencari sekurang-kurangnya dua halangan untuk mengatasi masalah berkenaan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar menyalin isi tersurat dan isi tersirat.
2.        Pelajar membuat rumusan mengikut format rumusan yang betul.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   sistematik, berorientasi, jalan pintas
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Pendidikan Islam/Moral
NILAI  :  kejujuran, kerajinan, kerjasama
BBM   :   Buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Majoriti pelajar dapat menyalin skema yang diberi tetapi hanya segelintir yang berjaya menyiapkan rumusan mengikut format yang betul.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
16.04.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 - 1055
TAJUK
 TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis berdasarkan perkataan yang diberi.
2.        Menukar ayat cakap ajuk kepada cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.      Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang teknik menjawab latihan tatabahasa.
2.      Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.      Perbincangan jawapan latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
2.          Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   mengapi-apikan, terkatung-katung, peneroka
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Kemasyarakatan
NILAI  :  kerajinan, kerjasama, rasional
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Pelajar boleh menyelesaikan masalah tatabahasa terutamanya setelah dijelaskan secara terperinci maksud perkataan tertentu dan memberi contoh-contoh jenis ayat.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
16.04.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 - 1240
TAJUK
TATABAHASA  :  Peribahasa
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menyatakan maksud peribahasa dan jenis-jenisnya berserta beberapa contoh peribahasa.
2.        Menyelesaikan beberapa latihan peribahasa mengikut format SPM yang sebenar.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 (ii)
2.0 : 2.7 :  Aras 1 (v)
AKTIVITI
1.        Pelajar menyalin nota tentang maksud peribahasa, jenis dan contoh bagi setiap jenis peribahasa.
2.        Pelajar membuat latihan.
3.        Perbincangan jawapan latihan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Peribahasa
KOSA KATA      :   tamsil, kalimat, resmi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pengajian Am
NILAI  :   rasional, kerajinan, kerjasama
BBM   :   lembaran edaran
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
REFLEKSI
Pelajar berjaya menyalin nota tetapi memakan masa yang agak lama untuk menyiapkan latihan kerana pertama kali didedahkan dengan latihan berkenaan. Banyak soalan telah diajukan dan guru memberi penjelasan serta membimbing pelajar membuat latihan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
17.04.2014
TINGKATAN
4K1( 0705 – 0815 )
4S2 ( 1020 – 1130 )
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Faktor-faktor Pelancong datang ke Malaysia
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.      Menyatakan sekurang-kurangnya  lima kelebihan Malaysia yang menjadi faktor tarikan bagi para pelancong.
3.      Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.      Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.      Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maklumat penting isu yang dibincangkan.
3.      Pelajar menyalin contoh karangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.   Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.   Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata kerja
KOSA KATA      :   khazanah, flora,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pendidikan Moral/Islam
NILAI  :   kerjasama, patriotisme, hemah tinggi
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Maklumat yang dikehendaki berjaya dikumpul setelah sesi soal jawab dilaksanakan dan pelajar menyalin contoh karangan yang lengkap.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
18.04.2014
TINGKATAN
5S1 (  0815 – 0925 )
5K9 ( 0940 – 1040 )
TAJUK
CUTI UMUM
SEMPENA
GOOD FRIDAY