RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Monday, July 28, 2014

MINGGU 30
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : ISNIN
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
21.07.2014
TINGKATAN
4S2 ( 0705 – 0815 )
4K1 ( 1130 – 1240 )
TAJUK
SAJAK MAHSURI
HIKAYAT KHOJA MAIMUN
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Mendeklamasikan sajak yang dikaji dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menceritakan secara ringkas tentang prosa klasik yang dikaji.
3.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat nilai murni dan empat pengajarannya.
4.        Menjawab beberapa soalan pemahaman secara spontan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membentangkan maklumat tentang bahan yang dikaji.
2.        Pelajar bersoal jawab sesama sendiri.
3.        Guru mengulas hasil perbentangan pelajar.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Bahasa Klasik
KOSA KATA      :  disimbah, sanbal, sahaya, rampak
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Sejarah, Pendidikan Islam
NILAI  :   kerjasama, hemah tinggi, ketaatan
BBM   :   Buku Teks Antologi Harga Remaja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Ada sesi soal jawab yang berlaku dalam kalangan pelajar. Guru telah mengulas setiap isi yang dibentangkan dan jawapan daripada para pembentang.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
21.07.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
SAJAK PASAR PERASAAN
HIKAYAT OPU DAENG MENAMBUN
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Mendeklamasikan sajak yang dikaji dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menceritakan secara ringkas tentang prosa klasik yang dikaji.
3.        Menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya empat persoalan yang dikaji.
4.        Menjawab beberapa soalan pemahaman secara spontan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( iii )
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membentangkan maklumat tentang puisi yang dikaji.
2.        Pelajar bersoal jawab sesama sendiri.
3.        Guru mengulas hasil perbentangan pelajar.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Bahasa Klasik
KOSA KATA      :   dangkal, penjajap, utin-utin,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Pendidikan Moral/Islam
NILAI  :   prihatin, rasional, kebijaksanaan, keberanian
BBM   :   Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Berlakunya sesi soal jawab anatara pelajar. Guru turut menambah maklumat agar hasil perbentangan lebih difahami.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : SELASA
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
22.07.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0705- 0815
TAJUK
SAJAK  :  Pasar Perasaan
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Mendeklamasikan sajak dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menyatakan maksud setiap rangkap sajak yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
3.        Menjelaskan topik-topik yang sering dibincangkan semasa minum di kedai kopi.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i)
1.0    :  1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar mendeklamasikan sajak.
2.        Pelajar dibahagikan kepada enam kumpulan.
3.        Setiap kumpulan dikehendaki membincangkan maklumat tertentu berdasarkan soalan yang diberi.
4.        Perbentangan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata adjektif
KOSA KATA      :  sentimental, dangkal, rapuh
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Kemasyarakatan
NILAI  :   rasional, kesyukuran, kebebasan
BBM   :   Buku Teks Kabus di Perbukitan
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan kerana pelajar terpaksa

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
22.07.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
TATABAHASA
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membina ayat dengan betul dan gramatis daripada perkataan yang diberi.
2.        Menyatakan pola bagi ayat-ayat yang diberi.
3.        Mengenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan, istilah dan bahasa yang terdapat dalam ayat dan membetulkannya.
4.        Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0 : 7.2 :  Aras 2 ( ii )
2.0 : 2.7 :  Aras 1  (v)
AKTIVITI
1.        Guru memberi penjelasan tentang cara-cara membuat latihan.
2.        Pelajar membuat latihan tatabahasa.
3.        Perbincangan jawapan latihan tatabahasa.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :    mengutak-ngatikkan, provokatif, resmi
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kemasyarakatan
NILAI  :  kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, rasional
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, pelajar boleh menyelesaikan masalah tatabahasa yang diberi tetapi memerlukan masa yang agak lama untuk membina ayat.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : RABU
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
23.07.2014
TINGKATAN
4K1
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN : Kelebihan dan Kekurangan Tinggal di Kampung
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Meneliti rajah yang diberi dan memberi ulasan tentang gambar rajah berkenaan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  dua kelebihan dan dua kekurangan tinggal di kampung.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar meneliti dan memberi ulasan tentang rajah yang diberi.
2.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membincangkan maklumat penting yang patut ada dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup.
3.        Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
4.        Pelajar menyalin rangka karangan yang dihasilkan.
KEMAHIRAN BAHASA
 1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
 2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :   implikasi,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :    Geografi
NILAI  :   hormat-menghormati, kerjasama, rasional
BBM   :    Papan tulis, kad manila
ABM   :    Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Rangka karangan berjaya dihasilkan setelah perbentangan dilaksanakan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
23.07.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0945 - 1055
TAJUK
RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Sebab-sebab berlakunya banjir kilat dan kesan-kesan bencana itu kepada mangsanya.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya sepuluh punca berlakunya banjir kilat dan empat kesan bencana itu kepada mangsanya.
3.        Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   kerakusan, tepu bina, menjengah
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Geografi
NILAI  :  prihatin, kerjasama, tanggungjawab
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Pelajar berjaya mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat serta membuat rumusan dengan format yang betul. Guru hanya memantau dan menegur bagi memastikan pelajar dapat menulis jawapan yang sempurna.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
23.07.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
1130 - 1240
TAJUK
RUMUSAN DAN PEMAHAMAN : Tindakan-tindakan untuk Membanteras Rasuah dan Sebab-sebab Rasuah Sukar Dibendung
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Membaca petikan dengan teliti dan kemudiannya memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Menyenaraikan sekurang-kurangnya sepuluh tindakan untuk membanteras rasuah dan empat sebab rasuah sukar dibendung.
3.        Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat yang lengkap.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
7.0  :  7.1  :  Aras 1 ( i )
8.0  :  8.1  :  Aras 1 ( i )
AKTIVITI
1.        Pelajar membaca petikan dan memberi ulasan tentang petikan yang diberi.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang isi tersurat dan isi tersirat.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   Sintaksis
KOSA KATA      :   optimis, pincang, integriti
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :  Pendidikan Moral
NILAI  :  hemah tinggi, kerjasama, kejujuran
BBM   :   buku kerja
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
merumuskan, meringkaskan
REFLEKSI
Pelajar berjaya mengumpul isi tersirat tetapi masih memerlukan bimbingan untuk menyatakan isi tersirat. Penekanan turut diberi kepada cara membuat rumusan yang betul.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : KHAMIS
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
24.07.2014
TINGKATAN
4S2
MASA
0815 - 0925
TAJUK
KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN : Kelebihan dan Kekurangan Tinggal di Kampung
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Meneliti rajah yang diberi dan memberi ulasan tentang gambar rajah berkenaan.
2.        Menyatakan sekurang-kurangnya  dua kelebihan dan dua kekurangan tinggal di kampung.
3.        Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.        Pelajar meneliti dan memberi ulasan tentang rajah yang diberi.
2.        Dalam bentuk kumpulan, pelajar membincangkan maklumat penting yang patut ada dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup.
3.        Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
4.        Pelajar menyalin rangka karangan yang dihasilkan.
KEMAHIRAN BAHASA
 1.    Kemahiran mendengar dan bertutur.
 2.    Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :   implikasi,
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :    Geografi
NILAI  :   hormat-menghormati, kerjasama, rasional
BBM   :    Papan tulis, kad manila
ABM   :    Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Rangka karangan berjaya dihasilkan setelah perbentangan dilaksanakan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
24.07.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
1130 - 1240
TAJUK
SAJAK  :  Pasar Perasaan
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Mendeklamasikan sajak dengan gaya dan intonasi yang betul.
2.        Menyatakan maksud setiap rangkap sajak yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
3.        Menjelaskan topik-topik yang sering dibincangkan semasa minum di kedai kopi.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.5  :  Aras 1 ( i)
1.0    :  1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar mendeklamasikan sajak.
2.        Pelajar dibahagikan kepada enam kumpulan.
3.        Setiap kumpulan dikehendaki membincangkan maklumat tertentu berdasarkan soalan yang diberi.
4.        Perbentangan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata adjektif
KOSA KATA      :  sentimental, dangkal, rapuh
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Kemasyarakatan
NILAI  :   rasional, kesyukuran, kebebasan
BBM   :   Buku Teks Kabus di Perbukitan
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Menyelesaikan masalah
REFLEKSI
Pelajar berjaya membentangkan hasil perbincangan kumpulan mereka. Masing-masing mengemukakan pendapat tersendiri.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI  : JUMAAT
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
25.07.2014
TINGKATAN
5S1
MASA
0815 – 0925
TAJUK
KARANGAN RESPONS TERBUKA  :  Bahan Sastera Membentuk Keperibadian Mulia
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.      Membaca soalan dengan teliti untuk menentukan jenis karangan dan kehendak tugasan.
2.      Menyatakan sekurang-kurangnya  lima nilai mulia yang mampu dibentuk daripada pelbagai jenis karya sastera.
3.      Menyatakan maklumat penting dalam setiap perenggan pengenalan, huraian isi dan penutup berdasarkan kehendak tugasan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
2.0  :  2.4  : Aras 1 (ii)
7.0 :   7.1  : Aras 1 (i)
AKTIVITI
1.      Pelajar membaca soalan dan menyatakan jenis karangan serta kehendak tugasan.
2.      Pelajar dibahagikan kepada tujuh kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengenal pasti maklumat penting pada idea/isi yang telah dibincangkan.
3.      Pelajar membentangkan hasil perbincangan.
KEMAHIRAN BAHASA
1.   Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.   Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :   kata adjektif
KOSA KATA      :    maslahat, kebejatan
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU  :   Kesusasteraan Melayu
NILAI  :   patriotisme, ketaatan, kasih sayang
BBM   :   Papan tulis, kad manila
ABM   :   Soalan dan Penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Mengenal pasti sebab akibat
Menjana idea
REFLEKSI
Perbentangan berjaya dilaksanakan. Pelajar turut diedarkan contoh karangan lengkap tentang topik yang dibincangkan sebagai panduan.

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
TARIKH
25.07.2014
TINGKATAN
5K9
MASA
0940 - 1040
TAJUK
PROSA TRADISIONAL  :  Opu Daeng Menambun
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1.        Menceritakan secara ringkas tentang prosa yang dikaji dengan menggunakan ayat sendiri.
2.        Memberi beberapa pendapat berdasarkan soalan yang diberikan.
FOKUS UTAMA
FOKUS SAMPINGAN
10.0  :  10.1  :  Aras 1 ( ii)
1.0    :  1.2   :  Aras 1 ( ii )
AKTIVITI
1.        Pelajar bercerita.
2.        Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang prosa yang dikaji.
KEMAHIRAN BAHASA
1.        Kemahiran mendengar dan bertutur.
2.        Kemahiran membaca dan menulis.
SISTEM BAHASA
TATABAHASA   :  kata arkaik
KOSA KATA      :  bokor, ditonggongkan, penjajap
SEBUTAN DAN INTONASI  : Baku
PENGISIAN KURIKULUM
ILMU   :  Sejarah
NILAI  :   Patriotik, keberanian, kasih sayang
BBM   :   Buku Teks Dirgahayu Bahasaku
ABM   :   Soalan dan penyoalan
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
Membuat ramalan
Mengenal pasti sebab akibat
REFLEKSI
Pelajar agak sukar menjawab soalan walaupun merujuk buku teks kerana pelajar bermasalah untuk memahami Bahasa Klasik. Jadi, guru sediakan jawapan tetapi pelajar menulis dalam ayat yang lengkap.